CABINETUL

Cabinetul de Avocatură MAGOS & MAGOS, înfiinţat în anul 1995, oferă o gamă completă de servicii juridice, atât în limba română, cât şi în limbile germană, engleză şi maghiară. Graţie experienţei profesionale acumulate şi datorită pregătirii juridice continue, avocaţii din cadrul cabinetului oferă clienţilor soluţii juridice profesionale şi eficace în materie de drept civil, drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale. De la data înfiinţării, cabinetul se extinde în continuu, cu scopul de a îmbina experienţa profesională cu dezvoltarea dinamică impusă de societatea modernă.

Fondatoarea biroului, Magos Méta Mária, este membră a Baroului Mureş din 1974. Magos Szilárd Szabolcs este avocat asociat în cadrul cabinetului din anul 2005, membru al Baroului Mureş şi totodată coordonatorul biroului. Cabinetul de avocatură Magos & Magos este specializat în primul rând pe drept comercial, drept societar şi drept civil.

Cabinetul de avocatură Magos & Magos funcţionează în România, la Tîrgu-Mureş, pe strada Retezatului nr. 12. Fiind dotat cu toate echipamentele biroticii moderne, cabinetul nostru asigură gama completă de soluţii pe cale electronică, iar în acelaşi timp spaţiile largi şi pretenţios amenajate ale birourilor oferă clienţilor cadrul propice pentru medieri, şedinţe de lucru, redactare de acte juridice sau încheierea unor tranzacţii. O parte semnificativă a clientelei noastre este alcătuită din persoane juridice şi fizice de naţionalitate germană, totodată biroul beneficiind inclusiv de recomandarea Consulatului german din Sibiu.

Ca membru al reţelei IRZ, colaborăm pe plan profesional cu parteneri din ţările vecine şi din întreaga Europă. Reţeaua este alcătuită din avocaţi de prestigiu, care au participat la cursuri de perfecţionare profesională în Germania şi care în munca lor folosesc limba germană la nivel avansat.

SERVICII

Cabinetul de avocatură asigură o gamă largă de servicii juridice. Activitatea profesională a cabinetului se desfăşoară în principal în municipiul Tîrgu-Mureş, dar în funcţie de interesele clienţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, există posibilitatea să asigurăm servicii juridice atât în alte localităţi din ţară cât şi în străinătate.

Principalele activităţi desfăşurate

• Asistenţa şi reprezentarea permanentă a societăţilor comerciale pe bază de abonament
• Consultanţă juridică
• Redactarea de contracte
• Asistenţa juridică şi reprezentarea clienţilor în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, pregătirea cauzelor litigioase şi susţinerea lor în instanţă
• Recuperarea creanţelor în domenii variate de drept
• Derularea de negocieri şi încheierea de tranzacţii în procedurile de recuperare a creanţelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă
• Redactarea tuturor înscrisurilor şi a actelor de procedură în cadrul proceselor în instanţă
• Încheierea de tranzacţii
• Mediere şi asistenţă în negocieri
• Consultanţă în executări silite internaţionale, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor române pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în străinătate
• Consultanţă cu privire la strategia de abordare a cauzelor litigioase, asistenţa clientului în luarea deciziei de pornire a unui proces, evaluarea costurilor, alegerea celei mai adecvate proceduri de acţionare
• Înscrierea în RNPM (Registrul Național de Publicitate Mobiliară) a avizelor de ipotecă mobiliară, în calitate de agent al operatorului Uniunea Națională a Barourilor din România
• Căutarea oricăror informaţiilor privind ipotecile mobiliare înscrise în RNPM

 

PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

Drept comercial şi dreptul societăţilor comerciale

 • redactarea contractelor comerciale
 • asistenţă juridică la negocieri de contracte şi încheierea de tranzacţii
 • recuperarea rapidă a creanţelor şi executări silite
 • redactarea cererii de executare silită a hotărârilor judecătoreşti, reprezentarea clienţilor în faza de executare silită
 • procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată
 • procedura insolvenței
 • mediere, tranzacţii judiciare şi negocieri extrajudiciare
 • întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri
 • asistare şi reprezentare în faţa oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
 • înfiinţare societăţi comerciale, înregistrare asociaţii, fundaţii, asociaţii de proprietari
 • redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv
 • redactarea hotărârilor şi a proceselor-verbale ale adunării generale a asociaţilor
 • rezervare denumire societate
 • obţinere certificat constatator
 • obţinere cod de înregistrare fiscală, certificat de atestare fiscală
 • majorare/reducere de capital social
 • cesiune părţi sociale/acţiuni
 • cooptare/retragere asociaţi
 • numire administratori/cenzori/auditori
 • înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe
 • schimbarea sediului social, prelungirea contractului de închiriere a sediului
 • modificarea denumirii societăţii, modificarea datelor de identificare ale asociaţilor

Dreptul muncii

 • soluţionarea conflictelor de muncă dintre angajatori şi angajaţi
 • reprezentare juridică în litigii de muncă
 • redactarea contractelor individuale şi colective de muncă
 • redactarea regulamentului de ordine interioară, a fişei postului, a deciziilor

Dreptul transporturilor

 • acte juridice legate de transportul intern şi internaţional
 • reprezentare în faţa autorităţilor, instituţiilor şi a instanţelor judecătoreşti în litigii de dreptul transporturilor

Dreptul bancar

 • încheierea tuturor operaţiunilor bancare
 • asistenţă juridică cu privire la credite acordate de bănci
 • reprezentare juridică în cadrul procedurii de executare silită bancară

Drept penal

 • asistenţă şi asigurarea apărării atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată
 • redactarea şi înaintarea plângerilor penale

Drept civil

 • experienţă profesională vastă în retrocedarea averilor naţionalizate de statul român
 • încheierea şi desfacerea contractelor
 • asistenţă juridică la procedurile de dezbatere succesorală
 • redactarea de testamente
 • litigii de fond funciar
 • servicii privind operaţiunile de carte funciară şi cadastru
 • apărarea drepturilor omului în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • asistarea şi reprezentarea clienţilor în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti din România

Dreptul familiei

 • divorţ
 • încheierea contractelor prenupţiale
 • partaj
 • încredinţarea spre creştere şi educare a copiilor minori
 • stabilirea pensiei de întreţinere
 • stabilirea sau tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie sau din afara acesteia
 • stabilire program de vizitare minor
 • adopţie

Drept internaţional privat

 • recunoaşterea şi executarea hotărârilor civile/comerciale intracomunitare şi internaţionale
 • redactarea şi asistenţa juridică privind încheierea contractelor comerciale internaţionale

Dreptul proprietăţii intelectuale şi IT

 • acte juridice încheiate prin internet
 • consultanţă juridică şi reprezentare în litigii privind mărcile comerciale, brevetele, concurenţa neloială
 • înregistrarea de mărci şi brevete
 • reprezentarea clienţilor în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Dreptul consumatorului

 • înaintarea de plângeri către oficiile pentru protecţia consumatorilor

Dreptul asigurărilor

 • apărarea drepturilor născute din contractele de asigurare

Drept administrativ

 • reprezentarea clienţilor în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice
 • litigii în faţa instanţei de contencios administrativ
 • consultanţă juridică şi reprezentare în procedurile de achiziţie publică şi în litigiile ivite pe parcursul sau în urma finalizării procedurii
 

 

Onorarii

Onorariul avocaţial se stabileşte în prealabil, cu ocazia încheierii contractului de asistenţă juridică, cu respectarea prevederilor Statutului profesiei de avocat şi ale Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Conform nevoilor clienţilor onorariul poate fi stabilit ca:

• onorariu fix/forfetar (constă într-o sumă fixă cuvenită pentru serviciul profesional oferit, indiferent de rezultatul obţinut; se achită într-o sumă globală odată cu aducerea la îndeplinire a obiectului contractului de asistenţă juridică; poate fi lunar, periodic sau sub formă forfetară) şi/sau

• onorariu orar (constă într-o sumă prestabilită pentru fiecare oră de lucru pe care avocatul o afectează aducerii la îndeplinire a obiectului contractului) şi/sau

• onorariu de succes (este stabilit în funcţie de rezultatul obţinut în urma serviciului juridic prestat, care se plăteşte de către client numai în măsura în care se aduce la îndeplinire un rezultat convenit prin contractul de asistenţă juridică).

ASOCIAȚI

MAGOS SZILÁRD SZABOLCS, LL.M.

Experienţa profesională
 • program de stagiu de drept internaţional pentru avocaţi (Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională [IRZ], Camera Federală a Barourilor [BRAK], Asociaţia Barourilor din Germania [DAV], Societatea de avocaţi Krah Burghof Schürhoff & Collegen, Köln, aprilie – iunie 2014)
 • membru al Baroului Mureş (din 1 februarie 2005)
 • avocat
 • secretar general al Centrului de Mediere Mureş
 • mediator
 • direct sales manager (Sound of Vienna GmbH, Viena, Austria, 2001, 2002 câte 4 luni)
Educaţie şi formare
 • mediator (2006)
  • curs de formare mediatori (Centrul de Mediere Craiova, 2006)
 • master în drept privat (LL. M., 2005)
  • program de masterat „Instituţii de drept privat” (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg – bursier Erasmus, 2004-2005)
 • jurist (2004)
  • Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 2001-2004
  • Colegiul de Drept şi Știinţe Economice al Fundaţiei Sapientia, 2002-2004
  • studii juridice la Universitatea din Viena, Viena, Facultatea de Drept – bursierul Uniunii Studenţilor din Austria, 2000-2001
 • studii liceale, bacalaureat, ajutor programator (1999)
  • Liceul Teoretic Bolyai Farkas, secţia informatică (1995-1999)
  • Colegiul Democraţiei, Liga Pro Europa – program PHARE (1997-1998)
Limbi vorbite
 • maghiară (limba maternă)
 • română (nivel de limba maternă)
 • germană (avansat – atestat ZMP al Goethe Institut)
 • engleză (avansat – atestat Cambridge First Certificate)
 • franceză (nivel de bază)
 

MAGOS MÉTA MÁRIA

Experienţa profesională
 • membru al Baroului Mureş (din mai 1974)
 • avocat
 • arbitru la Curtea de Arbitraj Tîrgu-Mureş (1973-1974)
Educaţie şi formare
 • jurist (1973)
  • Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept (1969-1973)
 • studii liceale, bacalaureat (1969)
  • Liceul Nr. 5 din Tîrgu-Mureş (1965–1969)
Limbi vorbite
 • maghiară (limba maternă)
 • română (nivel de limba maternă)
 • germană (nivel mediu)
 • franceză (nivel de bază)
Activităţi profesionale şi cotidiene
 • membru APADO (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului)
 • maestrul şi mentorul mai multor tineri avocaţi prestigioşi

HAMAR ANDREA CRISTINA

Experienţa profesională

 • membru al Baroului Mureş (din decembrie 2016)
 • avocat
Educaţie şi formare
 • studii masterale (2016)
  • Instituții judiciare și profesii liberale, Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș (2015-2016)
 • jurist (2016)
  • Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș, Facultatea de drept (2011-2015)
 • studii liceale, bacalaureat (2011)
  • Liceul Teoretic Bolyai Farkas,Tîrgu-Mureș, specializarea: științe sociale-intensiv engleză (2007-2011)
Limbi vorbite
 • maghiară (limba maternă)
 • română (nivel de limba maternă)
 • engleză (nivel avansat)

CLIENȚI

O parte semnificativă din portofoliul nostru de clienţi este formată din persoane juridice şi persoane fizice germane. Clienţii noştri proveniţi din sfera societăţilor comerciale sunt prezenţi pe piaţă în variate domenii de activitate (construcţii, comerţ, agricultură, sectorul bancar, financiar, servicii, distribuţie, producţie, etc.).

Pe lângă clienţii noştri persoane fizice locale, primim numeroase solicitări de la justiţiabili din Germania, Austria, România, Ungaria, SUA, Canada şi Israel.

Succesul profesional şi realizările noastre se bazează pe de o parte pe experienţa vastă acumulată de-a lungul anilor, iar pe de altă parte pe colaborările profesionale pe care le dezvoltăm permanent. Întreţinem strânse legături de parteneriat cu avocaţi din afara cabinetului, notari publici, executori judecătoreşti, experţi contabili, experţi tehnici, topografi, traducători, interpreţi şi alţi specialişti. Astfel putem oferi clienţilor noştri o gamă completă de servicii, care excede stricta sferă a domeniului juridic.

În temeiul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi a Hotărârii UNBR nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, cabinetele de avocatură au obligaţia de a păstra secretul profesional cu privire la datele personale ale clienţilor, ale membrilor familiei clienţilor şi la datele referitoare la litigiile acestora.

Legături utile

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx – Ministerul Justiţiei, portalul instanţelor de judecată

https://portal.onrc.ro – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

https://co.rnpm.ro/# – Registrul Național de Publicitate Mobiliară

www.legex.ro – legislaţie românească

http://legislatie.just.ro/ - legislaţie românească

http://eur-lex.europa.eu/ - legislaţie şi publicaţii ale Uniunii Europene

https://e-justice.europa.eu/home.do – portal european de justiţie

http://www.ancpi.ro/ – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

http://unbr.ro/ro/ – Uniunea Naţională a Barourilor din România

CONTACT

CABINETE DE AVOCAT GRUPATE MAGOS & MAGOS
Retezatului 12
540068 Târgu Mureș
România

T +40 265 260 131 // +40 365 806 782
F +40 265 260 131
M +40 744 872 305 // +40 745 592 743
E contact@magos.ro  Nume
  Telefon
  E-mail
  Mesaj